Uute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine

Projekti koordinaator: OÜ Seedri Puukool, kontaktisik: Elmar Zimmer; puukool@seedripuukool.ee, tel. +372 517 6491; aadress: Viljandi maakond, Mulgi vald, Polli küla
Projetki partner: Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli Aiandusuuringute Keskus, kontaktisik: Liina Arus, Ph.D; liina.arus@emu.ee, tel: +372 525 5994
Projekti rahastaja: MAK 2014-2020 meede 16.2. „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamine“, toetab Euroopa Liit​.
Projekti periood (algus/lõpp): 01.07.2016 - 31.12.2022
Eelarve: 349 635.40€

Projekti eesmärk

Projekti käigus selgitatakse välja 7 vähelevinud marja- ja puuviljakultuuri sobivus Eesti klimaatilistesse tingimustesse ja sortide sobivus masinkoristuseks ning paljundus-, kasvatus-, koristus- ja töötlemisvõimalused, viimase puhul arvestades olulisemaid biokeemilisi näitajaid.

Huvipakkuvateks kultuurideks on:
• söödav kuslapuu,
• toompihlakas e Saskatoon,
• karusmari,
• aroonia,
• must leeder,
• lodjapuu,
• ebaküdoonia.

Kuna Eestis praegusel hetkel neid kultuure suurematel pindadel ei kasvatata on olulisel kohal vastava info kogumine meie lähiriikidest, konsultatsioonid sealsete tootjate ja teadlastega ning uute sortide sissetoomine.

Valitud uute ja vähelevinud kultuuride turuväljundeid ja majanduslikku tasuvust uuritakse nii kasvatuse kui ka töötlemisviiside seisukohalt. Kasvatustehnoloogiate puhul hinnatakse kultuuri paljundamise võimalusi, nõutava kasvupinna suurust ja istiku maksumuse kujunemist, saagikust ja istandike eluiga masinkoristuse korral. Turuväljundite puhul hinnatakse iga kultuuri puhul tooraine omahinna kujunemist ning töötlemisvõimalusi tooraine kasutamiseks edasises tootearenduses, nt. toidutootmises ja mittetoiduliste toodete valmistamisel.

Katseistandike rajamine ja katseandmete kogumine

Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute keskuses on söödava kuslapuu (44 sorti ja 11 aretist), toompihlaka (12 sorti ja liiki) ja karusmarja (33 sorti) kollektsioonistandikud. Lähiaastatel on plaanis rajada veel aroonia, ebaküdoonia, musta leedri ja lodjapuu istandikud ning täiendada olemasolevaid kollektsioone.

Seedri puukoolis kasvab 0,5 ha-l söödav kuslapuu ja toompihlakas (vastavalt 23 ja 6 sorti); vähemal määral on ka lodjapuud (1 sort), musta leedrit (3 sorti) ja ebaküdooniat (3 sorti). Projekti käigus plaanitakse rajada lisaks 1,0 ha suurune istandik eelpoolnimetatud kultuuridega.

Katseandmeid kogutakse terve projekti kestel (2016-2022), et selgitada erinevate kultuuridega rajatud istandike eluiga Eesti klimaatilistes tingimustes mehhaanilist viljade koristusviisi kasutades. Samuti on need tegevused aluseks selgitamaks kultuuride kasvatamise majanduslikku tasuvust.

Oodatavad tulemused

Projekti lõpuks selgitatakse igast kultuurist välja kolm perspektiivset sorti, mille viljad sisaldavad märkimisväärses koguses bioaktiivseid ühendeid, sobivad masinkoristuseks ja omavad töötlemistehnoloogilist potentsiaali. Erinevate kultuuride viljade bioaktiivsete ühendite sisalduse määramine aitab kaardistada viljade kasutamise potentsiaal kõrge lisandväärtusega ja nišitoodete tootmises.

Projekti tulemustega saab tutvuda EIP-võrgustikus, maamajanduse infokeskuse veebiportaalis ja tootjatele suunatud praktilistel infopäevadel ning väliskonverentsidel.

PROJEKTI RAAMES VÄLJA ANTUD TRÜKISED:

"Väike kuslapuuraamat", aasta 2018

Autorid: Liina Arus, Reelika Rätsep, Mari-Liis Tammik (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus), Elmar Zimmer (Seedri Puukool OÜ)
Koostaja: Liina Arus
Trükis loetav täismahus: 
https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4575/Kuslapuuraamat_digi1.pdf?sequence=1&isAllowed=y