Projekt "GoodFruit"

Eesti ja Läti toidutööstuse konkurentsivõime tõstmine kohaliku puuvilja- ja marjade tootearenduse edendamise kaudu 

 

 

Projekti ülevaade                                                  


 Puuvilja- ja marjakasvatust viljeletakse nii Lätis kui Eestis ligikaudu 15 000 hektaril, 2/3 puuvilja- ja marjaaedadest asub tänu soodsamale kliimale Põhja-Lätis ja Lõuna-Eestis. Mõlemas riigis moodustab kodumaine puuvilja- ja marjatoodang vaid 15% kogutarbimisest.

Hoiustamisvõimaluste, mitmekesise töötlemise- ja tootearenduse ning turustuskanalite puudust tuleb lugeda üheks olulisemaks kodumaiste põllumajandussaaduste tootmist takistavaks teguriks Eestis ja Lätis. Seepärast on kodumaiste aiasaaduste tootmise ja konkurentsivõime parandamiseks üha enam hakatud tähelepanu pöörama aiasaaduste säilitustingimuste parandamisele ja toodangu ümbertöötlemisele.

Aiasaaduste säilivusaega saab oluliselt tõsta ja kvaliteeti tagada värskete aiasaaduste säilitamisel kontrollitud gaasikeskkonnaga hoidlates, kus pärsitakse säilitatava kultuuri hingamisintensiivsust. Nimetatud tehnoloogia edukaks kasutuselevõtuks on vajalik piirkonna aiandusuuringute keskustes viia läbi katseid kohalike puuvilja- ja marjasortidega, et selgitada välja sordid, mis on nimetatud tehnoloogia abil kõige paremini säilitatavad.

Puuviljade ja marjade töötlemiseks ning tootearenduseks vajaliku tugistruktuuri puudumine on oluline ettevõtluse arengut takistav tegur. Puuviljade ja marjade töötlemist ja tootearendust ei saa edendada ainult teoreetiliste nõuande ja koolitustegevusega. Oluline on luua aiasaaduste pilootne töötlemise- ja tootearenduskeskus, mille kaudu saab ka teadusetegevuse tulemusi rakendada ettevõtlusse.

Projekti eesmärgiks on edendada puuviljade ja marjade säilitus- ja töötlemistehnoloogiaid elavdamaks piirkonna ettevõtlusaktiivsust alternatiivses majandusvaldkonnas. Selle saavutamiseks teostatakse projekti raames investeeringuid kontrollitud atmosfääriga säilitustehnoloogia katsetamiseks ja tootearenduse tugistruktuuri loomiseks. Korraldatakse õppereise, seminare, edendatakse koostöövõrgustikke ja antakse välja temaatilisi trükiseid.

Kõik projekti tegevused ja investeeringud aitavad kaasa integreeritud infrastruktuuri loomisele, et toetada piirkonna puuvilja-ja marjakasvatuse tootmisahelat tervikuna - hõlmates nii teabevahetust kui ka uuringuteks ja tootearenduseks vajalike tingimuste loomist ja seadmete hankimist. Polli aiandusuuringute keskus rajab projekti raames puuviljade ja marjade eksperimentaalse tootearenduskeskuse ja Pure aiandusuuringute keskus soetab aiasaaduste säilitamise uurimiseks vajalikud kontrollitud atmosfääriga kaubaaluste süsteemi seadmed. Piladži talu Lätis soetab hoidlale kvaliteetse tavajahutussüsteemi ja väiketöötlemiseks sobivad töötlemisseadmed. Puuviljadest ja marjadest valmistavate kõrge lisaväärtusega  toidulisandite arendamiseks täiendab Silvanols  oma tootmisliine, rikastades nii tootevalikut. Polli ja Pure aiandusuuringute keskuse katsetulemuste võrdlemine Piladzi ja Silvanolsi tulemustega lisavad ja täiendavad uuringutele usaldusväärsust ning teevad lihtsamaks uuringutulemuste rakendamist ettevõtluses.


Projekti tegevustes pööratakse suurt rõhku turundus- ja promotsioonitegevustele. Projekti käigus luuakse veebileht ja antakse välja juhendmaterjal nüüdisaegsete säilitamis- ja töötlemistehnoloogiate rakendusvõimaluste kohta. Piiriülesele teabevahetusele ja uute sidemete loomisega arendatakse kohalike tootjate ja töötlejate turustusvõimalusi. Projekti käigus korraldatakse neli seminari, kus tutvustatakse nii teoreetilisel kui ka praktilisel tasemel nüüdisaegsete säilitus-ja töötlemistehnoloogiate võimalusi. Projekti raames võetakse osa või korraldatakse laatasid, julgustamaks puuvilja- ja marjatootjatel oma toodangut turustada. Lisaks viiakse läbi põhjalik uuring puuvilja- ja marjakasvatajate hulga ning nende poolt kasutatavate säilitus- ja töötlemistingimuste kohta. Uuringu viimases faasis koostatakse analüüs ning praktilised soovitused olukorra parandamiseks. Turundustegevuste ühe etapina töötatakse välja ka projekti jätkutegevused.


Partnerid


  • Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskus (Eesti)
  • Pure aiandusuuringute keskus (Läti)
  • MTÜ Kandavas Partneriba (Läti)
  • Berry Farming OÜ (Eesti)
  • Piladzi Farm (Läti)
  • Lases Farm (Läti)
  • Silvanols Ltd (Läti)

Projekti kestvus ja eelarve

Juuni 2008 - August 2011

Projekti eelarve 1 000 000 EUR